1.Program Adı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

2.Program Türü

Lisans

3.Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün Öğrenim

5. Puan Türü

Sözel

6.Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

80

8. Hazırlık Durumu

Yabancı Diller Bölümü üniversitemiz öğrencilerine Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dilde (İngilizce) hazırlık eğitimi verir.

9. Staj Durumu

Programda herhangi bir staj gereksinimi ya da uygulaması bulunmamaktadır.

10. Taban Puanı

223,61957 (2020)

11. En Düşük Başarı Sıralaması

705.301 (2020)

12. Programa Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda YÖK tarafından belirlenen sayıda öğrenci alınmaktadır.

13. Programa Özel Koşullar

Özel bir koşul bulunmamaktadır.

14. Burs Olanakları

Yükseköğretim gören gençlerin, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak için normal öğrenim süresince, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen burs verilmektedir. Bölüme özel burs olanağı bulunmamaktadır.

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Programa ait özel materyal bulunmamaktadır.

16. Program Kazanımları

1- Türk dünyası ile ilgili araştırmalarla yararlı olacak yabancı dil ve/veya dilleri öğrenir.

2- Öğrendiği yabancı dil ve/veya dillerde çeşitli faaliyetlerde bulunabilir.

3- Orta Asya’da yaygın konuşulan en az bir yabancı dili bildiği için bu bölgelerdeki faaliyetlerde görev alabilir.

4- Dilbilim ve edebiyat terimlerinin dünya ve Türk literatüründeki anlamlarını tanımlar.

5- Türkçenin çağdaş lehçe ve edebiyatlarına hakim olduğu için Türk Dünyası ile ilgili her türlü sosyal projelerde görev alabilir.

6- Türk dilinin kullandığı çeşitli alfabeler ve bu alfabelerin Türk dilinin fonetik karakterine uygunluğu konusunda bilgi verir.

7- Türk Dünyasında edindiği bilgi ve kazanımlar çerçevesinde çeşitli saha çalışmaları yapabilir.

8- Uzmanlaştığı Türk lehçelerinde aktarma faaliyetlerinde bulunabilir.

9- Türk topluluklarının sahip olduğu ortak kültürel özellikleri nitelendirir ve her topluluğun ortak kültür mirasına katkılarını ifade eder.

10- Modern Türk edebiyatının eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı ile olan ilişkisini açıklar. Her bir edebiyat döneminin diğer Türk toplulukları arasındaki ortak ve farklı yönleri ile etkileşimlerini tanıtır.

11- Çağdaş Türk lehçelerinin ses, şekil özellikleri ile söz konusu lehçelerin söz varlığı karakterini tespit eder.

12- Türk edebiyatının ve kültürünün gelişim dönemlerini açıklar.

13- Genel olarak edebiyat kavramını ve Türk edebiyatının tüm sahalarındaki tür, şekil özelliklerini açıklar.

14- Türk dilinin tarihî dönemlerini tanır ve bu dönemleri ses, şekil, söz dizimi, biçimbilgisi açılarından yorumlar.

15- Türk dili ve kültürü sahasının yayılım alanlarını tarihî ve bugünkü özellikleri ile birlikte ortaya koyar.

16- Türk dilinin dünya dillerine etkisini ve dünya dilleri arasındaki yerini izah eder.

17- Dili oluşturan, etkileyen, geliştiren bütün faktörleri açıklar.

18- Türk Dünyası ile ilgili her türlü sanatsal, sosyal, kültürel etkinliği başarıyla başlatabilir, yürütebilir ve sonlandırabilir.

17. Mezuniyet Koşulları

Aldıkları dersleri başarıyla geçen ve 4.00 üzerinde en az 2.00 ortalamaya sahip olan öğrencilere Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans Diploması verilir.

18. Yerleşke Bilgileri

Ankara - İzmir Yolu 8. km. 1 Eylül Yerleşkesi Merkez&/Uşak

19. Çift Anadal durumu

Çift Ana Dal (ÇAP), lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır

https://ogrenci.usak.edu.tr/menu/3089

 

20. Yan dal Durumu

Yandal, bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yan dal programının amacı, ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez.

https://ogrenci.usak.edu.tr/menu/3090

 

 


Oluşturma: 29 Temmuz 2021