Amaçlar:

-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

Misyon:

21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır. Bu bağlamda, hedeflerimiz şunlardır:

-Türk Dünyasını tanıyan öğrenciler yetiştirmek.

-Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini ve edebiyatlarını bilen ve bu alanlarda araştırma yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

-Türk Dünyası ile ilgili akademik ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın bu tür etkinliklere katılımını teşvik etmek.

-Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası yaptıkları işlerde başarılı olabilmeleri için gerekli tüm akademik ve profesyonel bilgi ve deneyimleri kazanmalarını sağlamak.

-Öğrencilerimize akademik bir ortamın yanında kültürel ve sanatsal olarak da kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sunmak.

Vizyon

 

Değişen dünyada yeniden “bölgesel güç” olma sürecine giren Türkiye’nin en önemli hinterlandı (art/arka bahçesi) “Türk Dünyası” olarak adlandırılan kültürel alandır. Avrasya’da 11 milyon metrekare alana yayılmış bu “Dünya”da Türklerle soyca aynı olan ya da binlerce yıldan beri akrabalık veya komşuluk ilişkileri ile kader birliği yaptığımız 250 milyondan fazla insan bulunmaktadır. Bir kısmı bağımsız devletlere sahip olan bu halkların (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan) bir bölümü de başka devletlerin sınırları içinde (Rusya’da: Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Yakutistan, Hakasya vs.; Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Yunanistan…) yaşamaktadır. Kültürel bağlarımızın hiç kopmadığı o “Dünya”nın siyasi, ekonomik ve ticari hareketlerinde de Türkiye’nin önemli bir rol oynaması hem gerekli hem de beklenen bir görevdir. İşte bu nedenle, Türkiye dışındaki Türk Dünyasının dillerini, lehçelerini, edebiyatlarını öğrenmek, öğretmek, araştırmak, geliştirmek Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli sorumluluklarındandır. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün vizyonu bu amaca yönelik olarak eğitim yapmaktır.